I. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Angusų Asociacijos įstatai yra pagrindinis asociacijos veiklą reglamentuojantis dokumentas.

2. Lietuvos Angusų Asociacija yra savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti asmenis prisidedančius prie Angus veislės galvijų ir Angus jautienos propagavimo ir puliarinimo. Lietuvos Angusų Asociacijos teisinė forma – asociacija.

3. Lietuvos Angusų Asociacija veikia kaip ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą viename ar keliuose iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų. Lietuvos Angusų Asociacija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

4. Lietuvos Angusų Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, bei šiais įstatais.

5. Lietuvos Angusų Asociacija įsteigta neribotam laikotarpiui.

6. Lietuvos Angusų Asociacija turi teisę gauti paramą, įskaitant bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme numatyta tvarka.

7. Lietuvos Angusų Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

II. SKYRIUS. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

8. Lietuvos Angusų Asociacijоs tikslai yra skatinti Angus veislės galvijų auginimą Lietuvoje, domėtis bei teikti konsultacijos asociacijos nariams jiems rūpimais galvijų auginimo klausimais taip siekiant pagerinti galvijų veislės ir augimo rodiklius, kurti ir stiprinti Angus veislės jautienos prekės ženklą ir kiti steigimo dokumentuose įvardinti, įstatymams neprieštaraujantys tikslai.

9. Lietuvos Angusų Asociacija, siekdama šio tikslo, įgyvendina šiuos uždavinius:

9.1. Siekia finansinės naudos Lietuvos Angusų Asociacijos nariams;

9.2. Propaguoja Angus veislės galvijų auginimą Lietuvoje;

9.3. Dalyvauja tarptautinėse Angus augintojų asociacijose, kitose Angus augintojus vienijančiose struktūrose ir šių asociacijų veikloje;

9.4. Atstovauja Lietuvos Angusų augintojus tarptautiniuose Angus augintojų renginiuose;

9.5. Kuria ir palaiko Lietuvos Angus veislės galvijų auginimo ir Angus jautienos standartus ir atitinkamas sertifikavimo sistemas;

9.6. Kaupia ir analizuoja duomenis iš Angus veislės galvijus auginančių Lietuvos ūkių;

9.7. Teikia rekomendacijas Angus augintojams, skatina tarpusavio bendravimą siekiant aukštesnių produktyvumo pasiekimų;

9.8. Kas metai renka didžiausią progresą ir aukščiausius pasiekimus turintį Lietuvos Angusų veislės galvijus auginantį ūkį.

10. Savo tikslų Lietuvos Angusų Asociacija siekia teisėtais, prieinamais ir deramais būdais, leidžiančiais jai vykdyti savo funkcijas.

11. Įgyvendindama savo tikslus bei uždavinius Lietuvos Angusų Asociacija turi teisę užsiimti ekonomine veikla, neprieštaraujančia galiojantiems įstatymams.

 

III. SKYRIUS. NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Lietuvos Angusų Asociacijos nariai yra: tikrieji nariai ir asocijuoti nariai (garbės nariai, kandidatai į tikruosius narius).

13. Tikrieji nariai:

13.1. fiziniai ir juridiniai asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai, užsiimantys Angus veislės galvijų, jų jautienos ar Angus prekės ženklo produkcijos gamyba, jos populiarinimu ir/arba platinimu

14. Asocijuoti nariai:

14.1. Garbės nariai – nariai, kurių indėlis į Angus veislės galvijų auginimą ir Angus jautienos propagavimą yra pripažįstamas asociacijos narių. Garbės nariai turi visas Lietuvos Angusų Asociacijos nario teises, tačiau negali būti renkami į Lietuvos Angusų Asociacijos valdymo organus ir yra atleidžiami nuo nario mokesčio.

14.2. Kandidatai į tikruosius narius – fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys 13 punkte išvardintų narių apibrėžimą, pateikę prašymą įstoti į tikruosius narius, tačiau dėl bet kokių priežasčių dar nepatvirtinti tikraisiais nariais. Kandidatai į tikruosius narius neturi balso teisės.

15. Lietuvos Angusų Asociacijos buveinėje turi būti visų Lietuvos Angusų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Lietuvos Angusų Asociacijos narys.

16. Lietuvos Angusų Asociacijos narių teisės:

16.1. dalyvauti Lietuvos Angusų Asociacijos veikloje ir naudotis Lietuvos Angusų Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

16.2. dalyvauti Lietuvos Angusų Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose;

16.3. susipažinti su Lietuvos Angusų Asociacijos dokumentais ir gauti visą Lietuvos Angusų Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

16.4. dalyvauti ir balsuoti Lietuvos Angusų Asociacijos visuotiniame narių susirinkime (išskyrus tuos narius, kuriems balsavimo teisė yra ribojama narystės kategorijos);

16.5. teikti paklausimus bei pasiūlymus dėl Lietuvos Angusų Asociacijos veiklos Lietuvos Angusų Asociacijos valdybai bei visuotiniam narių susirinkimui bei gauti atsakymus;

16.6. rinkti ir būti išrinktam į Lietuvos Angusų Asociacijos valdymo organus (išskyrus tuos narius, kuriems tokia teisė yra ribojama narystės kategorijos);

16.7. bet kada išstoti iš Lietuvos Angusų Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Lietuvos Angusų Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

17. Lietuvos Angusų Asociacijos narių pareigos:

17.1. laikytis Lietuvos Angusų Asociacijos įstatų;

17.2. registruoti savo auginamus Angus galvijus kilmės knygoje;

17.3. vykdyti laikomų Angus galvijų selekcijos programas, siekti aukštų gamybinių rezultatų;

17.4. sertifikuoti laikomus Angus galvijus pagal Lietuvos Angusų Asociacijos nustatytą sertifikavimo programą;

17.5. laikytis Lietuvos Angusų Asociacijos nario garbės kodekso;

17.6. laiku sumokėti nustatytą nario mokestį;

17.7. pasikeitus narystės anketoje nurodytiems rekvizitams (adresui, telefonui, elektroninio pašto adresui), apie tai nedelsiant informuoti Lietuvos Angusų Asociacijos valdybą;

17.8. vykdyti Lietuvos Angusų Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimus ir sprendimus;

18. Lietuvos Angusų Asociacijos narių priėmimas ir narystės nutraukimas:

18.1. visi asmenys ar įstaigos, norintys tapti Lietuvos Angusų Asociacijos nariais pateikia užpildytą nustatytos formos narystės anketą Lietuvos Angusų Asociacijos valdybai;

18.2. Lietuvos Angusų Asociacijos valdyba apsvarsčiusi pateiktą narystės anketą, apie priimtą sprendimą raštu informuoja pareiškėją;

18.3. sumokėjęs nustatytą kasmetinį nario mokestį, naujai priimtas narys įgyja įstatuose numatytas nario teises ir gauna Lietuvos Angusų Asociacijos nario kortelę;

18.4. Lietuvos Angusų Asociacijos nariai gali sustabdyti savo narystę apie tai raštu informuodami Lietuvos Angusų Asociacijos valdybą. Tokiu atveju, nario mokesčiai ar kitaip organizacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas nėra grąžinamas.

18.5. Lietuvos Angusų Asociacijos valdyba turi teisę nutraukti asociacijos nario narystę, jei:

18.5.1. gauna raštišką prašymą nutraukti narystę;

18.5.2. narys nutraukia savo veiklą, susijusią su Angus galvijais/jautiena;

18.5.3. narys nesilaiko Lietuvos Angusų Asociacijos nario garbės kodekso ir/arba šių įstatų nuostatų;

18.5.4. narys vienerius kalendorinius metus nesumoka nustatyto nario mokesčio ir nepadengia turimų įsiskolinimų;

18.6. sprendimą nutraukti narystę priima Lietuvos Angusų Asociacijos valdyba, prieš tai raštu informavusi narį apie narystės stabdymo svarstymą;

18.7. priėmus sprendimą nutraukti narystę, Lietuvos Angusų Asociacijos valdyba apie priimtą sprendimą narį informuoja raštu.

 

IV. SKYRIUS. VALDYMO ORGANAI

19. Lietuvos Angusų Asociacijos valdymo organai yra: visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Prezidentas;

20. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Lietuvos Angusų Asociacijos organas, kuris:

20.1. priima Lietuvos Angusų Asociacijos įstatus ir daro jų pakeitimus bei papildymus;

20.2. nustato Lietuvos Angusų Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

20.3. renka Lietuvos Angusų Asociacijos valdybos narius bei Prezidentą ir juos atšaukia;

20.4. svarsto ir tvirtina Lietuvos Angusų Asociacijos metinės veiklos ir finansines ataskaitas;

20.5. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

20.6. priima sprendimą dėl Lietuvos Angusų Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

20.7. renka revizorių;

20.8. nustato Lietuvos Angusų Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;

20.9. sprendžia ir kitus visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitų Lietuvos Angusų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

21. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Lietuvos Angusų Asociacijos tikrieji nariai (išskyrus įstatuose numatytus atvejus). Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Lietuvos Angusų Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime įstaigos vadovo arba įstaigos vadovo raštu įgalioto asmens. Lietuvos Angusų Asociacijos narys – fizinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime kito asmens apie tai išanksto informavęs asociacijos valdybą ir prezidentą elektroniniu paštu arba raštu.

22. Lietuvos Angusų Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra Lietuvos Angusų Asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime stebėtojų teisėmis.

23. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Eilinis narių susirinkimas turi įvykti per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis narių susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 2/3 narių arba 2/3 valdybos narių, arba revizorius, arba Lietuvos Angusų Asociacijos Prezidentas. Apie visuotinio susirinkimo šaukimą Lietuvos Angusų Asociacijos nariai informuojami raštu pasirašytinai arba išsiunčiant kvietimą elektroniniu paštu, ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki numatyto visuotinio susirinkimo datos.

24. Visuotiniai narių susirinkimai teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 Lietuvos Angusų Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus keisti įstatus ir pertvarkyti ar pabaigti Lietuvos Angusų Asociacijos veiklą, kurie priimami kvalifikuota, t.y. ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių, turinčių balsavimo teisę, balsų dauguma.

25. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip po dviejų mėnesių. Pakartotinis visuotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Lietuvos Angusų Asociacijos narių.

26. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo visuotinio narių susirinkimo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

27. Valdyba – kolegialus Lietuvos Angusų Asociacijos valdymo organas. Valdyba susideda iš 5 narių: valdybos pirmininko ir 4 valdybos narių. Valdyba renkama visuotinio narių susirinkimo paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma 3 metų laikotarpiui ir ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. Valdybos pirmininką išsirenka valdyba.

28. Valdyba:

28.1. analizuoja Lietuvos Angusų Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir Prezidentui;

28.2. koordinuoja Lietuvos Angusų Asociacijos ir kitų organizacijų bendrus projektus;

28.3. teikia Lietuvos Angusų Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui Lietuvos Angusų Asociacijos įstatų pakeitimus ir papildymus;

28.4. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, paskolų gavimo, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Lietuvos Angusų Asociacijos veiklos apribojimų;

28.5. įgyvendina visuotinio Lietuvos Angusų Asociacijos narių susirinkimo nutarimus;

28.6. nustato darbuotojų darbo užmokesčio dydį;

28.7. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Lietuvos Angusų Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

29. Valdyba posėdžiauja ne rečiau kaip 4 kartus per metus;

30. Už darbą valdyboje nėra mokamas piniginis ar kitoks atlygis.

31. Valdybos posėdžius šaukia bei jiems vadovauja valdybos pirmininkas. Valdyba taip pat gali būti šaukiama to pareikalavus 1/4 valdybos narių. Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 4 valdybos nariai. Apie valdybos susirinkimą jos nariai informuojami raštu pasirašytinai arba pranešant elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki numatomo posėdžio dienos. Sprendimai priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos susirinkimuose valdybos nariai gali dalyvauti fiziškai, arba naudodamiesi elektroninės komunikacijos priemonėmis (konferencinis ryšys, etc.), arba raštu pritariant ar prieštaraujant siūlomiems sprendimų projektams. Visi valdybos posėdžiai protokoluojami.

32. Prezidentas – vienasmenis Lietuvos Angusų Asociacijos valdymo organas, kuris renkamas visuotinio narių susirinkimo paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma 3 metų laikotarpiui ir ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės.

33. Prezidentas:

33.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

33.2. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

33.3. organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

33.4. sušaukia visuotinius narių susirinkimus;

33.5. vienvaldiškai veikia Lietuvos Angusų Asociacijos vardu ir sudaro sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

33.6. savo įgaliojimų ribose vadovauja Lietuvos Angusų Asociacijai, tvarko Lietuvos Angusų Asociacijos einamuosius reikalus, vykdo valdybos bei visuotinio narių susirinkimo sprendimus;

33.7. atidaro Lietuvos Angusų Asociacijos sąskaitas kredito įstaigose, jam suteiktų teisių ribose disponuoja Lietuvos Angusų Asociacijos turtu ir lėšomis, materialiai už juos atsako;

33.8. teikia visuotiniam Lietuvos Angusų Asociacijos narių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti metines veiklos ir finansines ataskaitas bei metinius veiklos planus;

33.9. ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Lietuvos Angusų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Lietuvos Angusų Asociacija turi sudaryti sąlygas Lietuvos Angusų Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

 

V. SKYRIUS. SANTYKIAI SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS IR KITOMIS ORGANIZACIJOMIS

34. Lietuvos Angusų Asociacijos palaiko ryšius su kitomis tarptautinėmis Angus augintojų asociacijomis.

35. Lietuvos Angusų Asociacijos bendradarbiauja su LMGAGA bendrais Lietuvos mėsinės galvijininkystės vystimosi klausimais.

36. Lietuvos Angusų Asociaciją santykiuose su trečiaisiais asmenimis atstovauja Prezidentas.

 

VI. SKYRIUS. TURTAS IR LĖŠOS

37. Lietuvos Angusų Asociacijos turtą ir lėšas sudaro:

37.1. narių mokesčiai;

37.2. rėmėjų įnašai;

37.3. pajamos už leidinius ir paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos;

37.4. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų tikslinės lėšos, taip pat Europos sąjungos lėšos, skirtos Lietuvos Angusų Asociacijos konkrečių programų įgyvendinimui;

37.5. fizinių asmenų, labdaros organizacijų bei labdaros fondų dovanotos lėšos ir turtas;

37.6. nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;

38. Lietuvos Angusų Asociacijos Europos sąjungos turtas ir lėšos naudojamas tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

 

VII. SKYRIUS. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

39. Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip per 4 mėnesius, Prezidentas turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Lietuvos Angusų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša.

40. Lietuvos Angusų Asociacija privalo 1 kartą metuose ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, atlikti finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka revizorius, kurį 2 metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

41. Revizorius:

41.1. tikrina Lietuvos Angusų Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

41.2. visuotiniame narių susirinkime pateikia Lietuvos Angusų Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą, praneša apie nustatytus pažeidimus;

42. Lietuvos Angusų Asociacijos Prezidentas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.

43. Lietuvos Angusų Asociacijos revizorius turi teisę susipažinti su visais Lietuvos Angusų Asociacijos finansiniais dokumentais ir pastebėjęs trūkumus, pareikalauti, kad būtų surengtas valdybos posėdis šiems trūkumams nagrinėti. Revizorius turi teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti. Visuotiniame narių susirinkime jis informuoja Lietuvos Angusų Asociacijos narius apie atliktus patikrinimus ir jų rezultatus. Revizorius įstatymų numatyta tvarka atsako už netinkamą Lietuvos Angusų Asociacijos finansinės veiklos kontrolę ir trūkumų nuslėpimą.

 

VIII. SKYRIUS. BUVEINĖS KEITIMO TVARKA 

44. Lietuvos Angusų Asociacijos buveinė keičiama valdybos sprendimu.

 

IX. SKYRIUS. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIEb ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA BEI PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA 

45. Kai Lietuvos Angusų Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje “Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

46. Kiti Lietuvos Angusų Asociacijos vieši pranešimai bei kita reikalinga informacija skelbiama internetiniame asociacijos puslapyje, taip pat išsiunčiama nariams elektroniniu paštu Įstatų bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

47. Nario nurodytos buveinės adresu laišku ar elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas pripažįstamas įteiktu po penkių dienų po laiško išsiuntimo arba praėjus dviem dienoms po pranešimo išsiuntimo elektroniniu paštu.

48. Už tinkamą informacijos pateikimą Lietuvos Angusų Asociacijos nariams bei pranešimų ir skelbimų paskelbimą yra atsakingas Prezidentas.

 

X. SKYRIUS. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

 

49. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Lietuvos Angusų Asociacijos narių balsų dauguma.

 

XI. SKYRIUS. BAIGAIMOSIOS NUOSTATOS

50. Lietuvos Angusų Asociacijos veikla gali būti reorganizuojama ar nutraukiama Lietuvos Angusų Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo pagrindu ir tvarka.

51. Turtas, likęs patenkinus visų likviduojamos Lietuvos Angusų Asociacijos kreditorių reikalavimus, sunaudojamas Lietuvos Angusų Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.