I. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Angusų Asociacijos įstatai yra pagrindinis asociacijos veiklą reglamentuojantis dokumentas.

2. Lietuvos Angusų Asociacija yra savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti asmenis prisidedančius prie Angus veislės galvijų ir Angus jautienos propagavimo ir puliarinimo. Lietuvos Angusų Asociacijos teisinė forma – asociacija.

3. Lietuvos Angusų Asociacija veikia kaip ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą viename ar keliuose iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų. Lietuvos Angusų Asociacija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

4. Lietuvos Angusų Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, bei šiais įstatais.

5. Lietuvos Angusų Asociacija įsteigta neribotam laikotarpiui.

6. Lietuvos Angusų Asociacija turi teisę gauti paramą, įskaitant bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme numatyta tvarka.

7. Lietuvos Angusų Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

II. SKYRIUS. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

8. Lietuvos Angusų Asociacijоs tikslai yra skatinti Angus veislės galvijų auginimą Lietuvoje, domėtis bei teikti konsultacijos asociacijos nariams jiems rūpimais galvijų auginimo klausimais taip siekiant pagerinti galvijų veislės ir augimo rodiklius, kurti ir stiprinti Angus veislės jautienos prekės ženklą ir kiti steigimo dokumentuose įvardinti, įstatymams neprieštaraujantys tikslai.

9. Lietuvos Angusų Asociacija, siekdama šio tikslo, įgyvendina šiuos uždavinius:

9.1. Siekia finansinės naudos Lietuvos Angusų Asociacijos nariams;

9.2. Propaguoja Angus veislės galvijų auginimą Lietuvoje;

9.3. Dalyvauja tarptautinėse Angus augintojų asociacijose, kitose Angus augintojus vienijančiose struktūrose ir šių asociacijų veikloje;

9.4. Atstovauja Lietuvos Angusų augintojus tarptautiniuose Angus augintojų renginiuose;

9.5. Kuria ir palaiko Lietuvos Angus veislės galvijų auginimo ir Angus jautienos standartus ir atitinkamas sertifikavimo sistemas;

9.6. Kaupia ir analizuoja duomenis iš Angus veislės galvijus auginančių Lietuvos ūkių;

9.7. Teikia rekomendacijas Angus augintojams, skatina tarpusavio bendravimą siekiant aukštesnių produktyvumo pasiekimų;

9.8. Kas metai renka didžiausią progresą ir aukščiausius pasiekimus turintį Lietuvos Angusų veislės galvijus auginantį ūkį.

10. Savo tikslų Lietuvos Angusų Asociacija siekia teisėtais, prieinamais ir deramais būdais, leidžiančiais jai vykdyti savo funkcijas.

11. Įgyvendindama savo tikslus bei uždavinius Lietuvos Angusų Asociacija turi teisę užsiimti ekonomine veikla, neprieštaraujančia galiojantiems įstatymams.

<…>

 

Su pilnais Angusų Asociacijos įstatais galite susipažinti asociacijos būstinėje.